W zajęciach wzięło udział 48 uczniów: 23 dziewczęta i 1 chłopiec. Przeprowadzono 128 godzin zajęć. Zajęcia prowadziła p. Anna Banaś. Zajęcia ukończyło 100% uczestników. 

Podwyższone zostały kompetencje geograficzne w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i kompetencje informatyczne. W czasie zajęć projektowych uczniowie rozwiązywali zadania ze zbiorów zadań maturalnych zawierających barwne mapy topograficzne. Korzystali także z materiałów powtórzeniowych i zadań zamieszczonych na płytach CD wchodzących w skład pakietu edukacyjnego. Bardzo pomocne okazały się też interaktywne plansze geograficzne i oczywiście Internet. Diagnozy końcowo – roczne wskazują na wzrost poziomu opanowania wszystkich badanych kompetencji geograficznych w porównaniu z diagnozą wstępną:
- wyjaśnianie i ocenianie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku – wzrost o 26%
- wskazywanie podobieństw i różnic między obiektami, wydarzeniami i procesami – wzrost o 40%
- wykonywanie obliczeń – wzrost o 40%
- wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych we wskazanym zakresie – wzrost o 18%
- lokalizowanie obiektów na mapach – wzrost o 57%
- wyciąganie wniosków – wzrost o 33%
Największy wzrost nastąpił w zakresie wykonywania obliczeń, lokalizowania obiektów na mapach oraz wskazywania podobieństw i różnic między obiektami, wydarzeniami i procesami. Najniższy postęp uczestnicy projektu wykazali w zakresie wyciągania wniosków , wskazywania związków przyczynowo-skutkowych we wskazanym zakresie i wiedzy na temat zjawisk i procesów w środowisku przyrodniczym.
Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na przedostatnich zajęciach wskazują na:
• Wzrost motywacji do rozwijania własnych uzdolnień
• Wzrost motywacji do wyboru zawodów uznawanych za typowe dla mężczyzn (w grupie były tylko dziewczęta)
• Wzrost umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi i wzrost pewności siebie
• Wzrost wykorzystywania technologii informacyjnej
- wyjaśnianie i ocenianie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku  - 71%
- wskazywanie podobieństw i różnic między obiektami, wydarzeniami i procesami – 61%
- wykonywanie obliczeń – 74%
- wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych we wskazanym zakresie – 45%
- lokalizowanie obiektów na mapach – 83%