Regulamin projektu

Regulamin projektu

„Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”

§ 1

I.    Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w  projekcie „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse” zapewniającym wysoką jakość kształcenia przez realizację Programu Rozwoju w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy w ramach:
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% przez budżet państwa.
2.    Projektodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy.
3.    Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2012 r.
4.    Rekrutacja  do I cyklu (01.09. 2010 do 31.07. 2011) odbędzie się we wrześniu 2010 r., a do II cyklu (01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.) we wrześniu 2011 r.
5.    Do udziału w projekcie mogą  się zgłaszać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy.
6.    Zajęcia realizowane będą w każdym cyklu przez 32 tygodnie po 2 godziny lekcyjne w tygodniu w 12 – osobowych grupach.
7.    Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem multimediów, metodami aktywnymi, w tym w formie wyjazdów na wyższe uczelnie wrocławskie, do teatrów, muzeów, spotkań z interesującymi postaciami ze świata nauki i  kultury oraz zajęć sportowych.
8.    Nabór zostanie dokonany do 47 grup zajęć pozalekcyjnych, doskonalących kompetencje kluczowe uczniów w ramach realizacji Programu Rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Kandydaci mogą zgłaszać się do udziału w zajęciach:
a) podwyższających  kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne  – 22 grupy: 6 grup z  matematyki, 4 z fizyki, 4 z chemii, 4 z biologii, 2 z geografii, 2 z informatyki; odbędzie się również 9 wyjazdów na zajęcia laboratoryjne (po 3 z fizyki, chemii, biologii) na uczelnie Wrocławia;
b) podwyższających kompetencje posługiwania się językiem obcym – 8 grup: 4 grupy z języka angielskiego  i 4 grupy z języka niemieckiego;
c) podwyższających kompetencje posługiwania się językiem ojczystym oraz rozumienia i tworzenia informacji – 9 grup: 2 dziennikarskich, 2 literackich, 1 teatralnej, 2 historycznych,  2 wiedzy o społeczeństwie; obejmą dodatkowo 6 spotkań z praktykami (dziennikarze, artyści) i 6 wyjazdów do teatrów;

d) podwyższających kompetencje społeczne i interpersonalne, dających możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcające do uprawiania sportów „całego życia” – 8 grup: 6 gry zespołowe: 3 dla dziew. i 3 dla chł. , 2 fitness, 2 grupy – nauka pływania;

e) SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY dla uczniów gimnazjum i liceum, wymagających  pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej.

§ 2

II. Procedura rekrutacji oraz kryteria wyboru uczestników projektu – Beneficjentów Ostatecznych (BO)

1.    Naboru i podziału uczestników na grupy dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: lider ds. szkoleń, 8 specjalistów – wykładowców, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy.
2.    Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, stronie internetowej projektu, tablicach informacyjnych szkoły, plakatach, ulotkach oraz w lokalnej gazecie.
3.    Dodatkowo rodzice uczniów zostaną poinformowani o warunkach naboru
i uczestnictwa w projekcie podczas zebrań w szkole,  uczniowie – w czasie spotkań z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami. Na stronie internetowej oraz w biurze projektu dostępny będzie „Regulamin  projektu” wraz z załącznikami – nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy, nr 2 Deklaracja uczestnictwa  w projekcie.
4.    Warunkiem ubiegania się o uczestniczenie w projekcie jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) Kwestionariusza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do  Regulaminu projektu.
5.    Naboru i podziału uczestników na grupy dokona Komisja Rekrutacyjna.
6.    W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zakłada się pierwszeństwo:
•    dziewcząt przy kwalifikacji do zajęć z przedmiotów ścisłych;
•    chłopców   przy kwalifikacji do zajęć z przedmiotów humanistycznych;
•    kandydatów z niższymi ocenami na świadectwie przy kwalifikacji do grup o charakterze wyrównawczym;
•    kandydatów z klas III liceum i gimnazjum oraz z wyższymi ocenami na świadectwie przy kwalifikacji do grup realizujących rozszerzony program nauczania;
•    kandydatów z udokumentowanymi osiągnięciami z danego przedmiotu do grup konkursowych;
•    kandydatów ze stwierdzonymi predyspozycjami do grup dziennikarskich i teatralnej;
•    według kolejności zgłoszeń do grup sportowych.
7.    W razie większej niż liczba miejsc ilości chętnych zostaną utworzone listy rezerwowe, które będą w pierwszej kolejności brane pod uwagę w następnym cyklu. Lista ta będzie również podstawą wejścia do projektu w przypadku uzasadnionej rezygnacji zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych z  udziału w projekcie.
8.    Informacje o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i szkoły oraz na tablicach informacyjnych szkoły.
9.    Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
10.    Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a)    podanie własnych danych osobowych,
b)     zaakceptowanie przez zakwalifikowanego kandydata Regulaminu projektu,

c)    wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu projektu) oraz jej podpisanie wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi), w przypadku osób niepełnoletnich.

§ 3

III.    Uprawnienia i obowiązki uczestników – Beneficjentów Ostatecznych

1.    Beneficjenci  Ostateczni mogą uczestniczyć w różnych formach proponowanych zajęć. Udział w zajęciach potwierdzają podpisem.
2.    Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
3.    Każdy uczestnik projektu otrzyma niezbędne materiały edukacyjne, których odbiór jest zobowiązany potwierdzić pisemnie.
4.    Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.    Każdy Beneficjent Ostateczny ma obowiązek udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom związanym z wdrażaniem Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2.  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6.    Zakwalifikowany Beneficjent Ostateczny ma obowiązek rzetelnego  realizowania programu całego cyklu zajęć.
7.    Zakwalifikowany Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu, monitorowaniem osiągniętych rezultatów oraz postępów w podwyższaniu kompetencji kluczowych.
8.    Nieobecność na zajęciach spowodowana chorobą powinna być usprawiedliwiona przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub lekarza.

§ 4

IV.    Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1.    Przyczyną rezygnacji może być: zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub ważne zdarzenia losowe.
2.    Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną i zawierać opis powodu rezygnacji oraz dokumenty potwierdzające przyczynę.
3.    W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie – 20% nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach – Projektodawca obciąży rodziców (prawnych opiekunów) Beneficjenta Ostatecznego kosztami jego uczestnictwa w projekcie wynikającymi z budżetu projektu.
4.    Skutkiem rezygnacji z projektu jest zwrot do Projektodawcy otrzymanych materiałów edukacyjnych.

5.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 5

V. Postanowienia końcowe

1.    Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogram zajęć) w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły i projektu oraz na tablicach informacyjnych w szkole.
2.    Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu
3.    Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.